Zespól Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

Zakończono rekrutację do projektu nauczycieli i uczniów.

Jednym z elementów projektu jest przygotowanie 32 nauczycieli do jeszcze skuteczniejszego prowadzenia procesu indywidualizacji i podnoszenia kompetencji społecznych uczniów. Dlatego w ramach niniejszego zadania, w dniach 14-15 wrzesień 2019r., przeprowadzono szkolenie z Treningu umiejętności społecznych TUS dla 30 pedagogów.

   

 

 Projekt ma także na celu doposażenie placówki w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia diagnozy i terapii metodą Tomatisa oraz pomoce dydaktyczne potrzebne do efektywnej realizacji zaplanowanych zajęć.

Nareszcie! Mamy to!

Zakupiono sprzęt „Uwaga słuchowa” do prowadzenia diagnozy i terapii metodą Tomatisa. Innowacyjny system do treningu uwagi słuchowej, oparty o założenia metody prof. Alfreda Tomatisa to kompleksowe rozwiązanie, które poprzez oddziaływanie na strefę motoryczną, językową i emocjonalną pozwala prowadzić skuteczną terapię audio-psycho-lingwistyczną.

ZASTOSOWANIE metody Tomatisa

  • terapia trudności szkolnych, takich jak: dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia,
  • terapia pacjentów z zespołem Downa, zespołem Aspergera, autyzmem, ADHD, mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • edukacja włączająca, wyrównywanie szans edukacyjnych,
  • wspomaganie umiejętności uczenia się,
  • wspomaganie nauki języków obcych
  • wsparcie konkretnych sprawności i obszarów: czytanie, pisanie, logiczne myślenie, rozwój mowy, funkcje słuchowo-językowe, komunikacja werbalna, motoryka duża i mała, lateralizacja prawouszna, koncentracja, pamięć.

   

 

Rozpoczęto również prowadzenie zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym z metody Tomatisa i treningu umiejętności społecznych, a także komunikacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych, których charakter wynika z diagnozy potrzeb uczniów. Ta część projektu realizowana jest poprzez organizację 1900h zajęć uzupełniających ofertę placówki, jako wsparcie dla uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami.

    

 

 Realizacja projektu przyczyni się do jeszcze większej efektywności w zakresie edukacji naszych uczniów oraz do wzrostu dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia.

Wysoka jakość oferty objawiać się będzie poprzez:

- organizację zajęć specjalistycznych,

- przygotowanie indywidualnych programów zajęć, które pozwolą na zaspokojenie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów,

- organizację zajęć w mało licznych grupach pozwalających lepiej zindywidualizować pracę, naukę i opanować treści,

- prowadzenie zajęć przez dobrze wykwalifikowaną kadrę specjalistów,

- wykorzystywanie specjalistycznego sprzętu i pomocy, z których uczniowie korzystają bezpłatnie,

- stały kontakt i współpraca z rodzicami, informowanie o postępach dziecka, poszerzanie wiedzy nt. wprowadzanych metod nauczania.

W ramach projektu będziemy rozwijać kompetencje społeczno-emocjonalne, uczenia się oraz matematyczne osób niepełnosprawnych oraz przygotujemy specjalistów do jeszcze efektywniejszej pracy w tym zakresie.

Projekt realizowany będzie w ciągu 23 miesięcy, od 1 sierpnia 2019 do 30 czerwca 2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniesie 300 000,00 zł, z czego 270 000,00 zł stanowi dofinansowanie z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 30 000 zł jest wkładem własnym niepieniężnym.