Zespól Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

Nauczyciele prowadzący nauczanie przedmiotowe uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i uczniów w normie intelektualnej w szkole podstawowej powinni dokonywać weryfikacji i oceniania sposobu realizacji działań i aktywności uczniów. Informować o nich rodziców. Oceny będą przepisywane do dzienników klasowych.

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19

 Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych 
w Wodzisławiu. Śl. zawiadamia, że za zgodą organu prowadzącego działając na podstawie par.18 ust.2 pkt. Rozporządzenia MENIS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, zawiesza zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze prowadzone na terenie całej placówki w dniach od dnia 26 marca do dnia 10 kwietnia 2020r.

 

                                                                                              Dyrektor ZPSWR

                                                                                              Andrzej Skiba

"Autyzm w architekturze,

czyli jak niepełnosprawność

wpływa na organizację przestrzeni"

- mgr Anna Fojcik

absolwentka Ecole nationale superieure d'architecture de Paris-Malaquais.

"Mój wymarzony dom... mieszkanie.. pokój..."

wystawa prac plastycznych

10.15 - 11.00 - otwarte zajęcia tematyczne

 

                                  3 marca 2020                                 

Zespół Placówek Szkolno -Wychowawczo - Rewalidacyjnych Wodzisławiu Śl. ul. Kopernika 71 tel: 32 455 23 00

  

 

Zdalne Nauczanie

Zasady realizacji zdalnego nauczania w ZPSWR od 25 marca 2020r.

 

Informacja dla rodziców i uczniów dotycząca realizacji zadań zdalnego nauczania realizowanych przez nauczycieli i wychowawców ZPSWR w Wodzisławiu Śląskim

Dotyczących sposobów wdrażania rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcji jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 z późn. zm.)  od dn. 25.03.2020 nauka obowiązkowo odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

W naszej placówce odbywać się to będzie głównie w następujący sposób:

 

  1. Szkoła Podstawowa - klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, uczniów z autyzmem i zespołem aspergera.

Udostępniono serwis edukacyjny dla uczniów przy szkolnej stronie Internetowej oraz utworzenie specjalnych adresów e-mail. Umożliwia to komunikowanie się nauczycieli z uczniami, przekazywanie zadań i materiałów w ramach realizacji podstawy programowej, zajęć rewalidacji indywidualnej i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto przekazywanie informacji związanych z zachowywaniem zasad bezpieczeństwa i higieny związanych z zagrożeniami COVID-19.

 

  1. Szkoła Podstawowa - klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Na utworzonych specjalne adresach e-mail i WhatsApp nauczyciele zobowiązani są do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia ucznia w ramach realizacji podstawy programowej, zajęć rewalidacji indywidualnej i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto przekazywanie informacji związanych z zachowywaniem zasad bezpieczeństwa i higieny związanych z zagrożeniami COVID-19.

 

  1. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy. Przekazywanie rodzicom wychowanków propozycji zadań i ćwiczeń do realizacji z uwzględnieniem poszczególnych obszarów rozwoju. Ponadto przekazywanie informacji związanych z zachowywaniem zasad bezpieczeństwa i higieny związanych z zagrożeniami COVID-19.

 

  1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Utworzone przez nauczycieli prowadzących specjalne adresy e-mail do przekazywania rodzicom zadań, ćwiczeń i form ich realizacji z dziećmi.
 W sytuacji braku możliwości zdalnego kontaktu prosimy rodziców o kontakt z wychowawcą, bądź sekretariatem szkoły. Będziemy starali się dostarczyć materiały do domu ucznia.