Zespól Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przygotowuje młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych) i aktywnego dorosłego życia. Nauka trwa do ukończenia przez ucznia  24 roku życia. Edukacja uczniów polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania.

    Przysposobienie do pracy rozumiane jest jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, w tym porządkowych i pomocniczych, oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

            W procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się:

  1. Zajęcia edukacyjne:
  • - funkcjonowanie osobiste i społeczne,
  • - wychowanie fizyczne,
  • - przysposobienie do pracy
  • - religię,
  1. Zajęcia rewalidacyjne,
  2. Zajęcia sportowe,
  3. Zajęcia kształtujące kreatywność, rozwijające zainteresowania oraz kształtujące umiejętność spędzania wolnego czasu.

Zajęcia z zakresu przysposobienia do pracy organizowane są zarówno poza szkołą jak i na jej terenie. Placówka dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami, w których młodzież ma możliwość nabywania praktycznych umiejętności z zakresu: gospodarstwa domowego, sporządzania posiłków, dekoratorstwa, elementów szycia, stolarstwa, introligatorstwa i ogrodnictwa.

  

W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z przygotowaniem ich do samodzielnego życia i aktywności zawodowej, szkoła zapewnia uczniom możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych prowadzonych na terenie Mieszkania Treningowego.