Zespól Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy zapewnia dzieciom i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz sprzężeniami udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, rekreacyjnych oraz specjalistycznych prowadzonych zespołowo lub indywidualnie w wymiarze 8 godzin dziennie. Zajęcia odbywają się w maksymalnie 4 osobowych grupach; od 7:30 do 15:30.
  Oferujemy różnorodne formy, metody terapii i rehabilitacji. Dokonujemy szczegółowej diagnozy możliwości dziecka oraz zapewniamy pełne dostosowanie form i metod pracy do zindywidualizowanych potrzeb dziecka. Wszelkie podejmowane działania skierowane są na stymulowanie rozwoju dzieci i młodzieży.             Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli specjalistów oraz pomoc nauczyciela         w profesjonalnie i estetycznie wyposażonych pracowniach i salach

Proponujemy:

 • Wysoko wykwalifikowaną kadrę;
 • Różnorodne, specjalistyczne formy i metody terapii i rehabilitacji;
 • Specjalistyczną diagnozę potrzeb i możliwości dziecka;
 • Pełne dostosowanie form i metod pracy do zindywidualizowanych potrzeb wychowanków;
 • Codzienną terapię indywidualną;
 • Opiekę dostosowaną do potrzeb dziecka;
 • Integrację z dziećmi zdrowymi;
 • Grupę wsparcia dla rodziców;
 • Spotkania w zespole do spraw planowania, koordynowania i udzielania pomocy dziecku;
 • Profesjonalne warsztaty, szkolenia, konferencje dla rodziców;


Główne zadania realizowane w Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym to:

 • Wspieranie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, ułatwienie im funkcjonowania  w środowisku rodzinnym, lokalnym poprzez prowadzenie całego spektrum działań;
 • Objęcie opieką edukacyjną i terapeutyczną dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Stymulacja wielozmysłowa;
 • Zapewnienie opieki dostosowanej do potrzeb wynikających z niepełnosprawności dziecka;
 • Przysposobienie do samodzielnego (na miarę możliwości wychowanka) życia w społeczeństwie.


Formy oddziaływań rewalidacyjno - wychowawczych prowadzonych ORW

 • trening przyswajania elementarnych umiejętności z zakresu samoobsługi;
 • zajęcia usprawniające ruchowo lub rehabilitacyjne w zależności od potrzeb dziecka;
 • terapia widzenia i słyszenia w zależności od potrzeb dziecka;
 • terapia ręki ;
 • terapia mowy i alternatywne metody komunikacji;
 • dogoterapia;
 • sensobajka i bajkoterapia;
 • zajęcia metodą Weroniki Sherborne
 • terapia  kulinarna;
 • trening umiejętności społecznych;
 • trening odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych;
 • wychowankowie biorą udział w imprezach okolicznościowych, wycieczkach, ważnych wydarzeniach w życiu placówki oraz środowiska lokalnego.

 

Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy