Zespól Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

Świetlica bezpieczna, przyjazna, bez barier to niezbędne ogniwo pracy w szkole.

Główny cel działalności świetlicy szkolnej to przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, odrabiania prac domowych oraz ich wszechstronnego rozwoju według posiadanych możliwości (wieku, sprawności, umiejętności). Oprócz tego, do zadań świetlicy należą:

  • aktywizacja i integracja uczniów przy realizacji wspólnych zamierzeń;
  • rozwój aktywności uczniów poprzez udział w planowaniu, organizowaniu i przygotowaniu wydarzeń z życia świetlicy tj. imprez klasowych, szkolnych, wycieczek, wyjść itp.;
  • podejmowanie działań na rzecz środowiska szkolnego poprzez udział w pracach zainicjowanych przez Samorząd Uczniowski, współorganizowanie imprez ogólnoszkolnych i charytatywnych;
  • uwrażliwienie na dostrzeganie potrzeb innych dzieci i dorosłych;
  • współdziałanie z rodzicami przy realizacji zadań wychowawczych;
  • promocja świetlicy poprzez udział w konkursach, prezentowanie dorobku na forum szkoły i w środowisku lokalnym;
  • stworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;
  • diagnozowanie potrzeb uczniów i wspieranie ich indywidualnych dążeń i aspiracji;
  • pomoc uczniom w przezwyciężaniu własnych trudności i ograniczeń, w organizowaniu i planowaniu swojej pracy oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania i ujawniania swoich uczuć i emocji.