Zespól Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

Usprawnianie przez muzykę

Zajęcia mają na celu przygotowanie poprzez muzykę ucznia niepełnosprawnego do uczestnictwa w różnych formach życia społecznego zgodnie z jego potrzebami

oraz indywidualnym poziomem sprawności i umiejętności.

 

Cele zajęć:

- rozwijanie wrażliwości  muzycznej;

- rozwijanie uzdolnień muzycznych;

- kształtowanie zainteresowania i zamiłowania do muzyki;

- stwarzanie możliwości do spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji 

  muzycznej;

- kształtowanie emocjonalnego stosunku do muzyki;

- rozbudzanie zamiłowania do muzykowania indywidualnego i zespołowego;

- rozwijanie wyobraźni muzycznej i ruchowej;

- stymulowanie różnych form aktywności muzycznej uczniów (granie, 

  słuchanie, tworzenie);

- rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata;

- kształcenie właściwej postawy wobec własnej kultury i tożsamości narodowej;

- kształtowanie umiejętności odpoczynku i odprężenia przy muzyce;

- kształtowanie umiejętności koncentracji i współdziałania w grupie

  oraz odpowiedzialności za grupę:

- tworzenie sytuacji dostarczających miłych i radosnych przeżyć;

- wyposażanie dziecka w niezbędne umiejętności muzyczne, a także wiedzę

  z  tego zakresu;

 

Zakres tematyki zajęć obejmuje:

  1. śpiew
  2. grę na instrumentach
  3. ruch przy muzyce
  4. tworzenie muzyki (improwizacja)
  5. słuchanie muzyki (percepcja muzyki)