Rehabilitacja wzroku (terapia widzenia) polega na jego ćwiczeniu, tj. rozwijaniu umiejętności posługiwania się nim. Jej celem jest zwiększanie skuteczności wykorzystywania widzenia w codziennym funkcjonowaniu osoby słabowidzącej.

 

Po dokonaniu oceny aktualnego funkcjonowania wzrokowego należy opracować program intensywnej stymulacji wzroku. Starannie dobrane, uporządkowane ćwiczenia powinny ułatwić słabowidzącemu posługiwanie się wzrokiem na różne odległości i wykonywanie codziennych czynności.

 

Rehabilitacja wzroku obejmuje:

 • stymulowanie do patrzenia,
 • stymulowanie widzenia,
 • rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych (lokalizowanie bodźca, fiksacja, śledzenie, zbieżność, przenoszenie spojrzenia, wodzenie,przeszukiwanie),
 • kształtowanie i doskonalenie percepcji przedmiotów trójwymiarowych,
 • kształtowanie i doskonalenie percepcji form dwuwymiarowych (ilustracje),
 • rozwijanie pojęć (identyfikowanie i nazywanie przedmiotów),
 • doskonalenie pamięci wzrokowej,
 • osiąganie większej sprawności wzrokowej (m.in. identyfikowanie obiektów na obrazkach, dobieranie obiektów i obrazków według określonych cech, odnajdywanie szczegółów na obrazkach prostych i złożonych, dopełnianie wzrokowe
 • rozróżnianie i identyfikowanie związków zachodzących na obrazkach, znakach abstrakcyjnych i figurach),
 • ocenę i modyfikację najbliższego otoczenia dziecka, by dopasować je do potrzeb i możliwości wzrokowych dziecka.

 

Ćwiczenia usprawniające wzrok dobiera się zależnie od etapu rozwoju widzenia, na którym znajduje się dziecko słabowidzące. Stymulując dziecko, należy zadbać o warunki, które sprawią, że stymulacja będzie bardziej efektywna. Ćwiczenia szczególnie z małymi dziećmi, powinny odbywać się w miłej atmosferze zabawy.

 

Terapia SI ma na celu zwiększenie zdolności mózgu do odbioru bodźców płynących z otoczenia aby móc je w odpowiedni sposób odczytać, zapamiętać, posegregować i wykorzystać w działaniu, adekwatnie do danej sytuacji.

Podczas terapii usprawniane są w szczególności: układ przedsionkowy, proprioceptywny (czucia głębokiego), dotyku.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego terapeutę w sali wyposażonej w odpowiedni sprzęt do terapii SI.

 • Efekty jakie można zauważyć to:
 • Poprawa równowagi i koordynacji ruchowej
 • Lepsze planowanie motoryczne
 • Usprawnienie przekraczania linii środkowej ciała
 • Poprawa sprawności w zakresie dużej i małej motoryki
 • Wydłużenie czasu koncentracji uwagi
 • Usprawnienie zdolności wzrokowych i słuchowych
 • Poprawa funkcjonowania emocjonalnego i samodzielności
 • Lepsza samoświadomość i samoocena

 

Zajęcia mają na celu przygotowanie poprzez muzykę ucznia niepełnosprawnego do uczestnictwa w różnych formach życia społecznego zgodnie z jego potrzebami

oraz indywidualnym poziomem sprawności i umiejętności.

 

Cele zajęć:

- rozwijanie wrażliwości  muzycznej;

- rozwijanie uzdolnień muzycznych;

- kształtowanie zainteresowania i zamiłowania do muzyki;

- stwarzanie możliwości do spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji 

  muzycznej;

- kształtowanie emocjonalnego stosunku do muzyki;

- rozbudzanie zamiłowania do muzykowania indywidualnego i zespołowego;

- rozwijanie wyobraźni muzycznej i ruchowej;

- stymulowanie różnych form aktywności muzycznej uczniów (granie, 

  słuchanie, tworzenie);

- rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata;

- kształcenie właściwej postawy wobec własnej kultury i tożsamości narodowej;

- kształtowanie umiejętności odpoczynku i odprężenia przy muzyce;

- kształtowanie umiejętności koncentracji i współdziałania w grupie

  oraz odpowiedzialności za grupę:

- tworzenie sytuacji dostarczających miłych i radosnych przeżyć;

- wyposażanie dziecka w niezbędne umiejętności muzyczne, a także wiedzę

  z  tego zakresu;

 

Zakres tematyki zajęć obejmuje:

 1. śpiew
 2. grę na instrumentach
 3. ruch przy muzyce
 4. tworzenie muzyki (improwizacja)
 5. słuchanie muzyki (percepcja muzyki)

Bliżej siebie-poznajmy się lepiej" zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne z elementami biblioterapii

Konfrontując współczesne rozwiązania metodyczne z możliwościami funkcjonalnymi dzieci autystycznych wyłoniła się innowacyjna forma pracy metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w połączeniu z elementami biblioterapii. Ta nowatorska próba, inicjowana w cotygodniowych spotkaniach z uczniami szkoły podstawowej pozwala na stwierdzenie, że kontaminacja tego zestawienia stwarza znacznie szersze możliwości terapeutyczne. Podkreślić należy, iż w zajęciach uczestniczyć będą dzieci różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

Warto podkreślić, iż realizacja programu „Bliżej siebie...”, nie tylko wspomoże funkcjonowanie tej grupy dzieci, ale przyczyni się do rozwoju kompetencji społecznych, zniwelowania sztywnych wzorców zachowań i wielorakich jego odmian o charakterze stymulacyjnym. Ponadto pozwoli wyposażyć uczniów autystycznych w szereg umiejętności psychomotorycznych, rozwinie obszar kompetencji językowych w naturalny, bezpośredni sposób, ale też zachęci do podejmowania działań i społecznych relacji.